OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU shop.mskzilina.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: MŠK Žilina, a.s., IČO: 36 419 320, so sídlom: Športová 9, 01001 Žilina (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke www.mskzilina.sk

Fakturačné a kontaktné údaje predávajúceho:


MŠK Žilina, a.s., 
so sídlom Športová 9, 010 01 Žilina, 
IČO: 36 419 320, 
DIČ: 2021840524
IČ DPH: SK7020001010
Spoločnosť je zapísaná v obch. registri OS Žilina vložka č. 10412/L, oddiel Sa
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo bankového účtu: 2922858379/1100
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2182 3957

Kontakt na zákaznícky servis: +421907022229 v čase od 8.00 hod do 16.00 hod, eshop@mskzilina.sk

  1. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  2. Kupujúci odoslaním objednávky prehlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, s ktorými bez výhrad súhlasí. 
  3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

2. Uzatváranie kúpnej zmluvy

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Fanshop MŠK Žilina.

Tovar si môže objednať vyplnením objednávky uverejnenej na internetovej stránke www.shop.mskzilina.sk. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. 

Pracovníci predávajúceho môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť poskytnutých údajov.


Každá objednávka musí obsahovať:  

Meno a priezvisko kupujúceho

Poštovú adresu pre doručenie tovaru

Telefonické číslo, e-mail

Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

Počet kusov z každej položky tovaru

Dátum vystavenia objednávky

Spôsob úhrady za tovar

Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

Dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo stornovať objednávku:

z dôvodu nedostupnosti tovaru (o stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný, ak medzičasom došlo k úhrade dohodnutej kúpnej ceny, finančné prostriedky budú vrátené v lehote do 14 dní na účet určený kupujúcim) 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v určenej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 potvrdiť dodanie tovaru. 

5. Dodacie a platobné podmienky

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke predávajúcim.

Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti. 

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom), prípadne odovzdaný osobne v mieste predaja.

Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom obchode.

V prípade platby vopred prevodom na účet odošle predávajúci tovar až po prijatí platby, takže dodacia lehota bude predĺžená o dobu potrebnú na prijatie platby.

Pokiaľ je tovar odosielaný kuriérom a zásielka nepríde kupujúcemu do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, môže sa kupujúci informovať na zásielku na u kuriérskej služby na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posiela predávajúci ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.

V prípade, že nebude predávajúci schopný odoslať tovar v uvedených lehotách, jeho pracovníci budú kontaktovať kupujúceho e-mailom príp. telefonicky a oznámia mu termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.


Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške: 

Zaslanie kuriérskou službou v rámci Slovenska :

pri platbe vopred: 3,30  €

pri platbe dobierkou: 4,40 €

V prípade objednania tovaru v jednej zásielke v celkovej hodnote nad 50 € je zaslanie v rámci Slovenskej republiky zdarma. Informáciu o doručovaní zásielok mimo územia SR, ceny poštovného a balného zašle predávajúci na vyžiadanie kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a to bezprostredne pri jeho doručení. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je poškodený, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o poškodenia tovaru. 

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. 

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Zmluvné strany sa dohodli, že tovar je možné uhradiť v hotovosti, platbou na dobierku resp. platbou vopred na účet predávajúceho.

6. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho

8. Reklamačný poriadok 

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. 

Záručná doba je 24 mesiacov (ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ), ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru ako i faktúry, ktorá slúži ako záručný list. 

Ak tovar vykazuje vady, doručí ho kupujúci predávajúcemu. Kupujúci je povinný uviesť rozsah vád tovaru a zodpovednostný nárok.

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom. 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Kupujúci poskytne osobné údaje predávajúcemu za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Osobné údaje sú požadované za účelom spracovania objednávky a vystavenia daňového dokladu. 

Predávajúci oznamuje, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu a to z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy.

Predávajúci vyhlasuje, že v zmysle ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Predávajúci vyhlasuje, že v zmysle ust. § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z.z bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa čl. 9 ods. 1 Obchodných podmienok spoločnosti: MŠK Žilina, a.s., IČO: 36 419 320, so sídlom: Športová 9, 01001 Žilina. 

Kupujúci berie na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov je oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho.

Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa zmluva od začiatku. 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. 

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom doporučených listových zásielok.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode a o zmene a doplnení, zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Výminky z obchodných podmienok pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných.

Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČDPH, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka §429 a nasl.. 


 

Nakupuj